EN
Menu

Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „Vyhraj iPhone na READYCON“

Tento Štatút propagačnej a reklamnej súťaže (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na propagačnej a reklamnej súťaži a pravidlá súťaže „Vyhraj iPhone na READYCON“ (ďalej len „Súťaž“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov tejto propagačnej súťaže, pričom je jediným, záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto Súťaž.

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže, partner súťaže

 1. 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Promiseo s.r.o., so sídlom: Jesenského 1601/25, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 930 747, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 24315/V (ďalej len „Organizátor“).
 2. 2. Partnerom súťaže je spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaná́ v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2081/B, (ďalej len „Partner“).
 3. 3. Organizátor vyhlasuje Súťaž podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Ceny do Súťaže poskytuje Partner.

II. Predmet a účel súťaže

 1. 1. Predmetom a účelom Súťaže je propagácia predaja elektronických komunikačných služieb a iných služieb a tovarov z obchodnej ponuky Partnera.
 2. 2. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž je hrou v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení́ neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

III. Termín konania súťaže

 1. 1. Súťaž bude prebiehať 21.11.2023 od 08:00 do 11:00.
 2. 2. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.

IV. Podmienky účasti v súťaži

 1. 1. Súťaž je určená pre fyzické osoby žijúce resp. majúce trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ktoré sú spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 2. 2. Do žrebovania bude zaradený automatický každý účastník, ktorý splnil nasledovné podmienky Súťaže:
  • Odpovie správne na všetky tri súťažné otázky v znení:
   1. 1. Kde všade má Slovak Telekom svoje centrály?
   2. 2. Farbou Slovak Telekomu je ?
   3. 3. Slovak Telekom je najväčší slovenský poskytovateľ akých služieb?
  • Vyplní súťažný formulár, ktorý bude zverejnený na záver online vysielania v priebehu konferencie „Online Jobfair“ prostredníctvom QR kódu zverejneného Partnerom v rámci video spotu
  • Súťažiaci sa nemôže počas doby trvania zapojiť do Súťaže opakovane, ale iba raz.
 3. 3. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba:
  • a) ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k Organizátorovi a/alebo Partnerovi, ako aj osoby k takej osobe blízke v súlade s definíciou tohto pojmu v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, alebo
  • b) voči ktorej Partner eviduje neuhradenú splatnú pohľadávku (vrátane pohľadávky na zaplatenie zábezpeky na cenu za poskytnuté alebo požadované služby alebo tovary alebo inej finančnej zábezpeky), alebo
  • c) ktorej Partner v súlade s ustanoveniami zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov obmedzil alebo prerušil poskytovanie elektronických komunikačných služieb.

Ak sa preukáže, že výhercom Súťaže je niektorá z osôb uvedených v písm. a), b) alebo c) tohto odseku, táto osoba nemá nárok na výhru, výhra sa jej neodovzdá a prepadá v prospech náhradného výhercu.

V. Výhra

 1. 1. Výhrou je iPhone 15 128 GB v hodnote 949,- € s DPH
 2. 2. Žrebovanie prebehne dňa 22.11.2023. Do žrebovania bude zaradený každý súťažiaci, ktorý splnil všetky podmienky Súťaže.
 3. 3. Zo všetkých zúčastnených súťažiacich, ktorí splnia všetky podmienky Súťaže, Organizátor vyžrebuje jedného výhercu, ktorý získa cenu uvedenú v článku V. bod 1 tohto Štatútu. V prípade, že sa výherca neohlási, budeme žrebovať jedného náhradného výhercu. Žrebovať sa bude náhodným výberom.
 4. 4. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.
 5. 5. Výsledky žrebovania a výherca budú uverejnené do 3 pracovných dní na webovej stránke Organizátora https://www.promiseo.sk/external/jobfaire/vyherca-sutaze za predpokladu úspešného kontaktovania výhercu. Ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom, toto neposkytnutie súčinnosti spôsobuje zánik práva na výhru a výhra prepadáva v prospech vyžrebovaného náhradného výhercu podľa princípu postupnosti vyžrebovania náhradného výhercu.
 6. 6. Každý výherca má právo odmietnuť výhru.
 7. 7. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu predmetu výhry, o čom sa zaväzuje súťažiacich informovať najneskôr 1 pracovný deň pred dňom žrebovania, a to formou oznámenia o zmene výhry, ktoré bude uverejnené na webovej stránke https://www.promiseo.sk/external/jobfaire/zmena-vyhry.

VI. Odovzdanie výhry

 1. 1. Organizátor súťaže vybraným výhercom doručí Výhru prostredníctvom kuriéra na náklady Organizátora, a to po predchádzajúcej dohode s výhercom Súťaže na termíne a mieste jej odovzdania. Odovzdanie výhry potvrdí výherca Súťaže podpisom písomného Protokolu o prevzatí výhry. V prípade, ak z dôvodu objektívnej nemožnosti odovzdať výhru výhercovi Súťaže (napr.: nemožnosť kontaktovať výhercu Súťaže, odmietnutie prevziať výhru výhercom Súťaže) nedôjde k odovzdaniu výhry výhercovi Súťaže, výhra prepadá v prospech náhradného výhercu. Zasielanie výhry do zahraničia nie je možné. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.

VII. Dane

 1. 1. V zmysle § 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú oslobodené od dane z príjmov ceny z verejnej súťaže neprevyšujúce hodnotu 350,- € za cenu. Podľa § 8 ods. 10 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Organizátor súťaže povinný oznámiť výhercovi presnú hodnotu tejto ceny.

VIII. Spracovanie osobných údajov.

 1. 1. Zapojením sa do Súťaže počas online vysielania v priebehu konferencie „Online Jobfair“ prostredníctvom QR kódu zverejneného Partnerom v rámci video spotu poskytnutím osobných údajov súťažiaci vstupuje s Organizátorom a Partnerom do vzťahu obdobného zmluvnému, ktorý tvorí právny základ pre spracúvanie osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) v rozsahu meno a priezvisko, mailová adresa, korešpondenčná adresa, názov školy a mesta na účely organizovania tejto Súťaže, zverejnenie výsledkov a pre doručenie výhry, čo je zároveň nevyhnutným predpokladom a odôvodneným očakávaním účastníkov tohto vzťahu.
 2. 2. Hlavným účelom predmetného informačného systému článku VIII. bod 1 je vedenie evidencie súťažiacich, vyhodnocovanie týchto súťaži a vzájomná komunikácia s účastníkmi a výhercami, a to v rozsahu: meno a priezvisko, mailová adresa, korešpondenčná adresa, názov školy a mesta.
 3. 3. Osobné údaje súťažiaceho na účely organizácie súťaže článku VIII. bod 1 budú Organizátorom a Partnerom spracúvané po dobu trvania Súťaže.
 4. 4. Zapojením sa do Súťaže udeľujú súťažiaci Organizátorovi a Partnerovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia GDPR súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, mailová adresa, názov školy a mesta na marketingové účely Organizátora a Partnera súťaže t. j. na ponúkanie produktov a služieb a zasielanie informácií o marketingových kampaniach Organizátora a Partnera, na účely zasielania obchodných ponúk pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách, vrátane newsletter-a alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to prostredníctvom elektronickej pošty
 5. 5. Hlavným účelom predmetného informačného systému podľa článku VIII. bod 4 je marketing Organizátora a Partnera, a to v rozsahu: meno a priezvisko, mailová adresa, korešpondenčná adresa, názov školy a mesta.
 6. 6. Osobné údaje súťažiacich VIII. bod 4 budú Organizátorom a Partnerom na spracúvané najviac po dobu 2 rokov odo dňa ich poskytnutia v zmysle zverejnených pravidiel Ochrany osobných údajov dostupných na stránke Organizátora: https://www.promiseo.sk/external/jobfaire/suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov.
 7. 7. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 8. 8. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je dobrovoľné.
 9. 9. Osobné údaje súťažiacich nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom.
 10. 10. Súťažiaci v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov má nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k svojim osobným údajom, (ii) na opravu svojich osobných údajov, (iii) na vymazanie svojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť svojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

IX. Zodpovednosť organizátora a partnera súťaže

 1. 1. Na výhru nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor a Partner nehradia účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži. Organizátor a Partner Súťaže nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor a Partner nie sú zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, emailových kont a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor a Partner Súťaže nie sú zodpovední za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor a Partner súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

X. Záverečné ustanovenia

 1. 1. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže. Akúkoľvek zmenu Štatútu a/alebo podmienok Súťaže alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na webovej stránke Organizátora https://www.promiseo.sk/external/jobfaire/zmena-statutu.
 2. 2. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na:
  • a) prípadné vylúčenie súťažiaceho z účasti v Súťaži pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže;
  • b) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom v zmysle tohto Štatútu;
  • c) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru a/alebo ju odmietne prevziať;
  • d) nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade s týmto Štatútom), najneskôr však do momentu odovzdania výhry;
  • e) odovzdanie inej výhry výhercovi, ktorá je kvalitatívne a hodnotne podobná výhre uvedenej v článku V. tohto Štatútu.
  • f) náhradná výhra môže byť aj iného druhu resp. charakteru, ako je výhra podľa článku V. tohto Štatútu.