EN
Menu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBY ŠKOLENIA POSKYTOVANÝCH SPOLOČNOSŤOU Promiseo s.r.o

Čl. I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Predávajúci je obchodná spoločnosť:

Promiseo s.r.o.
Jesenského 25, 040 01 Košice
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 24315/V IČO: 44930747
DIČ: 2022884204
IČ DPH : SK2022884204
tel. +421904319217
e-mail: info@promiseo.com (ďalej len „predávajúci“).

1.2 Predávajúci poskytuje fyzickým osobám a právnickým osobám službu spočívajúcu vo vykonávaní školení najmä v oblasti internetovej reklamy.
1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o poskytnutie služby školenia zo strany predávajúceho a zároveň ktorá potvrdí súhlas s týmito všeobecnými podmienkami a to elektronickým spôsobom prostredníctvom objednávkového formulára.
1.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú pravidlá používania webovej platformy promiseo.sk, ktorá sa nachádza na webovej stránke www.promiseo.sk, práva a povinnosti predávajúceho ako prevádzkovateľa webovej platformy a kupujúcich. V prípade ak je kupujúcim právnická osoba, aj na všetkých zamestnancov tejto právnickej osoby, ktorí sa zúčastnia online školenia.
1.5 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy, ktorá je uzatvorená prostredníctvom webovej stránky predávajúceho v súlade s ustanoveniami týchto obchodných podmienok a zároveň predstavujú plnenie prevenčnej povinnosti predávajúceho v zmysle § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.6 Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. (Občiansky Zákonník) v znení neskorších predpisov, ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ust. 52 ods. 4 Občianskeho Zákonníka, t. j. ak ide o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní zmluvy a pri jej plnení nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že kupujúci pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný Zákonník) v znení neskorších predpisov.

Čl. II SÚHLAS SO ZAZNAMENÁVANÍM ŠKOLENIA

2.1 Kupujúci berie na vedomie, že služba školenia, ktorú poskytuje predávajúci, v sebe zahŕňa aj vyhotovenie videozáznamu/audiozáznamu, pričom na takomto zázname môže byť zaznamenaná osoba kupujúceho, resp. v prípade ak je kupujúcim právnická osoba jej zamestnanec ako účastník školenia, príp. iná osoba a jej prípadné osobné prejavy najmä obrazového a zvukového charakteru. Následne, po zaplatení ceny za službu zo strany kupujúceho a potvrdením objednávkového formulára predávajúcim dôjde k uzavretiu zmluvy, ktorá je podkladom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho, ako aj používaniu videozáznamu/audiozáznamu predávajúcim.
2.2 Kupujúci/účastník školenia berie na vedomie, že komunikácia počas školenia prebieha prostredníctvom interaktívneho „chatu“, v ktorom môže kedykoľvek počas školenia klásť otázky, resp. inak sa do školenia zapájať. Kupujúci/ účastník školenia berie na vedomie, že pri prihlásení na školenie má možnosť prihlásiť sa pod ľubovoľným, ním zvoleným „nickom“, pod ktorým bude v „chate“ vystupovať, pričom má možnosť vypnúť videokameru a zvukové zariadenie. Videozáznamy/audiozáznamy z týchto školení môžu byť predávajúcim ľubovoľne propagované a sú uverejňované najmä, nie však výlučne, na internetovej stránke predávajúceho, na internetových portáloch YouTube a Facebook a Instagram. Uvedeným svojho skutočného mena a priezviska ako „nicku“, resp. ponechaním zapnutej videokamery alebo zvukového zariadenia dáva tak kupujúci/účastník školenia súhlas so zverejnením videozáznamu/audiozáznamu tretím osobám aj v prípade, že z videozáznamu/audiozáznamu možno identifikovať kupujúceho/účastníka školenia na základe mena a priezviska, resp. zvukových a audiovizuálnych prejavov osobnej povahy a vyhlasuje, že si nebude voči predávajúcemu uplatňovať žiadne práva vyplývajúce z práva na ochranu osobnosti podľa Občianskeho zákonníka či iné obdobné práva. Ak právnická osoba vyšle fyzické osoby na školenie, ručí za to, že tieto fyzické osoby si nebudú uplatňovať voči predávajúcemu žiadne práva vyplývajúceho z práva na ochranu osobnosti podľa Občianskeho zákonníka či iné obdobné práva, pričom v prípade, ak by bol predávajúci povinný uhradiť týmto vyslaným osobám akúkoľvek náhradu, právnická osoba je povinná takúto náhradu na základe výzvy predávajúceho uhradiť.
2.3 Súhlas podľa tohto bodu podmienok sa udeľuje bezodplatne a neobmedzene. Súhlas podľa tohto bodu možno odvolať, odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Čl. III OBJEDNÁVANIE

3.1 Službu môže kupujúci objednávať prostredníctvom formulára na web-stránkach predávajúceho. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za službu dohodnutú cenu.
3.2 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 5 kalendárnych dní emailom, pričom potvrdená objednávka je záväzná a predstavuje uzatvorenie zmluvy s kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje umožniť kupujúcemu účasť na školení uvedenom v objednávke. Informácie o objednávke a potvrdení objednávky, teda o uzatvorenej zmluve, si v elektronickej podobe uchováva predávajúci, pričom na základe emailovej požiadavky kupujúcemu potvrdí rozsah objednaných služieb.
3.3 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné len do času, kým nebude k objednávke vystavená a kupujúcemu zaslaná faktúra ako potvrdenie platby za objednávku. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, ak predávajúci zruší objednávku po tom, čo bola objednávka potvrdená a kupujúci už uhradil cenu za dohodnuté služby, predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze späť, pričom ak mu to kapacita iných termínov školenia umožňuje, tak ponúkne kupujúcemu náhradný termín.
3.4 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť poskytnutie služby kupujúcemu pre obsadenosť školenia, prípadne z iného vážneho dôvodu. V takomto prípade kupujúcemu môže vrátiť uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).
3.5 Proces objednávania a komunikácie s kupujúcim prebieha v slovenskom jazyku.

Čl. IV PLATBY

4.1 Platiť za služby môže kupujúci prevodom na účet predávajúceho na základe odoslanej objednávky v ktorej sú platobné údaje. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e- mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) platbou kartou cez platobnú bránu PAYOUT.
4.2 Doručenú faktúru je potrebné, aby si kupujúci skontroloval a v prípade chýb kontaktoval predávajúceho ohľadom ich opravy.
4.3 Platba je možná iba v EUR.

Čl. V OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade so zásadou zákonnosti podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
5.2 Právnym základom pre spracovanie osobných údajov kupujúcich je:
a) Plnenie zmluvy – spracovanie osobných údajov vo forme meno, priezvisko, telefón, email, adresa, je potrebné na vytvorenie a uzatvorenie zmluvy a poskytovanie objednaných služieb
b) Súhlas so spracovaním osobných údajov – kupujúci dáva súhlas na spracovanie osobných údajov vo forme zvukového alebo audiovizuálneho záznamu slobodne, bez nátlaku, vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytnutia služieb, alebo povinností predávajúceho.
c) Plnenie zákonných povinností – vedenie účtovných záznamov.
5.3 Kupujúci odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že ním poskytnuté údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov na úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, ako uzavretie zmluvy, vybavenie objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií a pod.). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
5.4 V priebehu poskytovania služby Kupujúci svojím dobrovoľným zapnutím mikrofónu, či webkamery a zapojením sa do diskusie, položením otázky, či iným prejavom, prejavuje svoj súhlas so zaznamenaním jeho osobných prejavov zvukového a obrazového charakteru v rámci audiozáznamu či videozáznamu školenia, ktoré bude následne zverejnené, a je si vedomý toho, že tieto záznamy môžu byť v rámci zverejnenia záznamu školenia voľne dostupné tretím osobám, najmä, avšak nie výlučne, prostredníctvom webstránky predávajúceho, portálov YouTube a Facebook.
5.5 Predávajúci uchováva osobné údaje po celú dobu jeho existencie.
5.6 Kupujúci alebo iná dotknutá osoba má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
5.7 Kupujúci alebo iná dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť alebo návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.