EN
Menu

Informácia k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby

poskytnutá v súlade s ustanovením čl. 12 a čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Tento dokument obsahuje informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú klienti obchodnej spoločnosti Promiseo s.r.o. alebo iné osoby, ktoré používajú webstránku spoločnosti (ďalej len „Dotknutá osoba“).

1. Prevádzkovateľ

1.1 Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Promiseo s.r.o., so sídlom Jesenského 1601/25, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 930 747, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 24315/V (ďalej len „Promiseo“). Kontaktnou osobou Promiseo je Miroslava Vrábeľová, tel. č.: +421 917 578 072, e-mail: miroslava.vrabelova@promiseo.com.

2. Účel spracúvania osobných údajov

2.1 Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je:

2.1.1 odber noviniek (newsletter) – informovanie Dotknutej osoby o nových produktoch/službách alebo o zmenách produktov/služieb. Súčasťou newsletter-a môže byť aj priamy marketing produktov a služieb poskytovaných Promiseo ako napr. otvorenie školenia alebo pracovnej pozície (ďalej len „Newsletter“).

2.1.2 kontaktný formulár – komunikácia požiadavky, ktorú Dotknutá osoba adresovala Promiseo (ďalej len „Kontaktný formulár“).

2.1.3 Evidencia v databáze uchádzačov – uchádzač udelí súhlas na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti PROMISEO po dobu 3 mesiacov alebo 2 rokov

3. Rozsah spracúvaných osobných údajov

3.1 Rozsah spracúvaných osobných údajov Dotknutej osoby zo strany Promiseo je špecifický v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov uvedeného v článku 2 tohto dokumentu.

3.2 Pri účele spracúvania Newsletter, Promiseo spracúva osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu: e-mailová adresa.

3.3 Pri účele spracúvania Kontaktný formulár, Promiseo spracúva osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu: meno, e-mailová adresa, prípadne telefónne číslo a údaj o obchodnom mene spoločnosti, v mene ktorej Dotknutá osoba kontaktuje Promiseo.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

4.1 Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby zo strany Promiseo je špecifický v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov uvedeného v článku 2 tohto dokumentu.

4.2 Pri účele spracúvania Newsletter, Promiseo spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na právnom základe – súhlasu Dotknutej osoby v súlade s čl. 6 bod 1, písm. a) GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov zadaním a odoslaním svojej e-mailovej adresy vo vyhradenom priestore na webstránke Promiseo.

4.3 Pri účele spracúvania Kontaktný formulár, Promiseo spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na právnom základe – súhlasu Dotknutej osoby v súlade s čl. 6 bod 1, písm. a) GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov zadaním a odoslaním svojich osobných údajov vo vyhradenom priestore na webstránke Promiseo.

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

5.1 Pri spracúvaní osobných údajov Promiseo využíva služby ďalších spoločností (sprostredkovateľov), ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Promiseo. Promiseo tak činí pri dodržaní podmienok podľa čl. 28 GDPR, len na základe písomnej zmluvy a po dôkladnom uistení sa, že sprostredkovateľ spĺňa všetky technické a organizačné požiadavky na spracúvanie osobných údajov.

5.2 Promiseo spracúva e-mailové adresy prostredníctvom nástroja spoločnosti Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308.

5.3 Promiseo neposkytuje ani nesprístupňuje osobné údaje Dotknutej osoby žiadnym ďalším tretím osobám.

5.4 Promiseo nezverejňuje osobné údaje Dotknutej osoby

6. Prenos osobných údajov do tretích krajín

6.1 V rámci spracúvania osobných údajov sprostredkovateľmi Promiseo, sa môže uskutočniť prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretích krajín, avšak vždy len za dodržania podmienok bezpečného prenosu osobných údajov do tretích krajín podľa GDPR, a to tak aby sa neohrozila úroveň ochrany osobných údajov Dotknutej osoby.

7. Doba spracúvania osobných údajov

7.1 Doba spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby zo strany Promiseo je špecifická v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov uvedeného v článku 2 tohto dokumentu.

7.2 Pri účele spracúvania Newsletter, Promiseo spracúva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu, pokiaľ sa Dotknutá osoba neodhlási z odberu Newsletter-u.

7.3 Pri účele spracúvania Kontaktný formulár, Promiseo spracúva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu vyriešenia požiadavky Dotknutej osoby.

8. Automatizované spracúvanie osobných údajov

8.1 Osobné údaje Dotknutej osoby nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

9. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov

9.1 Promiseo spracúva osobné údaje Dotknutých osôb v súlade s GDPR, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, ako aj s ďalšími príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

9.2 Promiseo spracúva osobné údaje Dotknutej osoby pri dodržiavaní vysokého štandardu ochrany osobných údajov. Za týmto účelom Promiseo prijal technické, organizačné, personálne a ostatné bezpečnostné opatrenia v súlade s čl. 32 GDPR.

10. Práva dotknutej osoby

10.1 Dotknutá osoba má v zmysle ustanovení čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 GDPR tieto práva:

10.1.1 Právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo získať od Promiseo potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má najmä právo na informácie o účele spracúvania, o dobe spracúvania, komu boli údaje poskytnuté, či boli prenesené do inej krajiny a pod.

10.1.2 Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Promiseo bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

10.1.3 Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť
u Promiseo bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a ten je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
– Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
– Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu;
– osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
– a osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

10.1.4 Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby Promiseo obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
– Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Promiseo overiť správnosť spracúvaných osobných údajov;
– spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
– Promiseo už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; alebo
– Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Promiseo prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Promiseo povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

10.1.5 Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania: Na základe ustanovenia čl. 19 GDPR je Promiseo v prípade, ak to Dotknutá osoba požaduje, povinný informovať Dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Promiseo oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

10.1.6 Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Promiseo, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

10.1.7 Právo namietať spracúvanie osobných údajovDotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Promiseo alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Promiseo nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

10.1.8 Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie: Dotknutá osoba právo má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

10.1.9 Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Promiseo bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov Dotknutej osobe.

10.1.10 Právo podať sťažnosť: Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade ak je osoba priamo dotknutá na svojich právach.

10.2 Poskytnutie informácií dotknutej osobe:

– Promiseo poskytne Dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13, čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie poskytne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada Dotknutá osoba, informácie môže Promiseo poskytnúť aj ústne, ak Dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Promiseo pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až čl. 21 GDPR poskytne Dotknutej osobe súčinnosť.

– Promiseo poskytne Dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Promiseo v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Promiseo informuje o každom takom predĺžení Dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

– Informácie poskytuje Promiseo bezodplatne.

– Ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Promiseo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

10.3 V prípade uplatňovania svojich práv alebo požadovania akýchkoľvek iných informácií, má Dotknutá osoba možnosť obrátiť sa na kontaktnú osobu Promiseo, ktorá je uvedená v bode 1.1 tohto dokumentu.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Súbory cookie neobsahujú škodlivé počítačové programy, malware alebo spyware.

Ako používame súbory cookie?

Súbory cookie používame na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Webová stránka používa aj trvalé súbory cookie, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení za účelom zabezpečenia informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum jednotlivých návštev portálu, počet návštev na Internetovom portáli, časový interval požívania a pod.).

Súbory cookies poskytujeme tretím stratám (Facebook, Google) za účelom webovej analýzy a štatistiky a vytvárania špecifických publík pre remarketing a pesonalizovanú reklamu.

Súbory cookie sú spracúvané na právnom základe súhlasu Dotknutej osoby v súlade s čl. 6 bod 1, písm. a) GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kliknutím na súhlas na pop-up okne Promiseo, resp. iným prispôsobeným užívateľským nastavením cookie na webstránke Promiseo.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním ostatných cookie odvolať užívateľským nastavením cookie na webstránke Promiseo.

Informácie získané zo súborov cookie Promiseo využíva prostredníctvom ďalších spoločnosti (sprostredkovateľov): Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko a Google Ireland Ltd. Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Írsko. V rámci spracúvania osobných údajov sprostredkovateľmi Promiseo, sa môže uskutočniť prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretích krajín, avšak vždy len za dodržania podmienok bezpečného prenosu osobných údajov do tretích krajín podľa GDPR, a to tak aby sa neohrozila úroveň ochrany osobných údajov Dotknutej osoby.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov, Dotknutá osoba môže nájsť v bode 9 tohto dokumentu. Informáciu o právach Dotknutej osoby, Dotknutá osoba môže nájsť v bode 10 tohto dokumentu.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungov

Košice, dňa 21.4.2020