EN
Menu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pri zapojení sa do propagačnej a reklamnej súťaže „Vyhraj Iphone na READYCON“

Zapojením sa do súťaže udeľujem prevádzkovateľovi Promiseo s.r.o., so sídlom: Jesenského 1601/25, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 930 747, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 24315/V a prevádzkovateľovi Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2081/B v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: marketingové účely Organizátora a Partnera súťaže t. j. na ponúkanie produktov a služieb a zasielanie informácií o marketingových kampaniach Organizátora a Partnera, na účely zasielania obchodných ponúk pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách, vrátane newsletter-a alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to prostredníctvom elektronickej pošty.

Hlavným účelom predmetného informačného systému je marketing Organizátora a Partnera, a to v rozsahu osobných údajov: meno a priezvisko, mailová adresa, názov školy a mesta.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 2 roky odo dňa ich poskytnutia. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu viktoria.margitova@promiseo.com
  2. alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu, Viktória Margitová, kontaktné údaje – email: viktoria.margitova@promiseo.com.