EN
Menu

Informácia k spracúvaniu osobných údajov uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie v databáze uchádzačov

 

Udelenie súhlasu na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti PROMISEO po dobu 3 mesiacov

V prípade udelenia tohto súhlasu budú Vaše osobné údaje zaradené do evidencie uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti. Tieto údaje budú použité na účel výberového konania na pozíciu, o ktorú ste prejavili záujem najdlhšie po dobu 3 mesiacov od odoslania Vášho emailu našej spoločnosti.

Odoslaním žiadosti o prijatie do zamestnania v spoločnosti Promiseo s.r.o., so sídlom Jesenského 25, 04001 Košice, IČO: 44930747, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 24315 (ďalej len „Spoločnosť“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie“) beriete na vedomie, že Spoločnosť je oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje uvedené v priloženom životopise, motivačnom liste a prípadne inom dokumente zaslanom Spoločnosti v súvislosti s výberovým konaním na pozíciu, o ktorú ste prejavili záujem, na účel výberového konania na pozíciu, o ktorú ste prejavil záujem. Doba spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je do ukončenia výberového konania na pozíciu, o ktorú ste prejavil/a záujem, najdlhšie na dobu 3 mesiacov (odo dňa odoslania emailu, ktorý je súčasťou emailu odoslaný Spoločnosti) . Zároveň vyhlasujete, že ste sa oboznámili a ste si vedomý všetkých svojich práv stanovených v Nariadení, zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a ostatných platných právnych predpisoch na ochranu osobných údajov.

 

Udelenie súhlasu na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti PROMISEO po dobu 2 rokov

Vďaka tomuto súhlasu budú Vaše osobné údaje zaradené do evidencie uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti PROMISEO a tieto údaje budú pre nás dostupné iba po dobu 2 rokov od udelenia Vášho súhlasu. V prípade vzniku pracovnoprávneho vzťahu ich uchovávame po dobu trvania tohto vzťahu a 2 roky po jeho skončení. Vďaka týmto údajom Vás môžeme osloviť s pracovnou ponukou v prípade otvorenia inej, pre Vás vhodnej pracovnej pozície. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným písomne na adresu Spoločnosti alebo elektronicky na adresu hr@promiseo.com.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie“) dávate týmto na základe poskytnutých informácií vedome a dobrovoľne svoj súhlas spoločnosti Promiseo s.r.o., so sídlom Jesenského 25, Košice 04001, IČO: 44930747, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 24315 (ďalej len „Spoločnosť“), na spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v priloženom životopise, motivačnom liste a prípadne inom dokumente zaslanom Spoločnosti v súvislosti s výberovým konaním na pozíciu, o ktorú ste prejavili záujem, na účel zaradenia Vašich údajov do evidencie uchádzačov o zamestnanie v Spoločnosti, ktorí môžu byť oslovení s pracovnou ponukou na inú vhodnú pozíciu. Tento súhlas udeľujete na dobu 2 roky od jeho udelenia (odo dňa odoslania emailu, ktorý je súčasťou emailu odoslaný Spoločnosti) a v hr@promiseo.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zároveň vyhlasujete, že ste sa oboznámili a ste si vedomý všetkých svojich práv stanovených v Nariadení, zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a ostatných platných právnych predpisoch na ochranu osobných údajov.