EN
Menu

Statut propagační a reklamní soutěže Vyhraj iPhone na READYCON

Tento Statut propagační a reklamní soutěže (dále jen „Statut“) upravuje podmínky účasti v propagační a reklamní soutěži a pravidla soutěže „Vyhraj iPhone na READYCON“ (dále jen „Soutěž“), způsob a postup provádění činností nezbytných pro její realizaci a vymezuje podrobnosti práv a povinností účastníků této propagační soutěže a je jediným závazným dokumentem, kterým se tato soutěž řídí.

I. Vyhlašovatel a organizátor soutěže, partner soutěže

 1. 1. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost Promiseo s.r.o., se sídlem: Jesenského 1601/25, 040 01 Košice – městská část Staré Mesto, IČO: 44 930 747, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Košice, oddíl: Sro, vložka č.: 24315/V (dále jen „Organizátor“).
 2. 2. Partnerem soutěže je společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 64949681, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudu v Praze, oddíl: B, vložka 3787 (dále jen „Partner“).
 3. 3. Organizátor vyhlašuje soutěž podle pravidel uvedených v tomto Statutu. Ceny do Soutěže poskytuje Partner.

II. Předmět a účel soutěže

 1. 1. Předmětem a účelem Soutěže je propagace prodeje služeb elektronických komunikací poskytovaných Partnerem a dalších služeb a zboží z obchodní nabídky Partnera.
 2. 2. Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 30/2019 Sb., o hazardních hrách a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Soutěž je hrou ve smyslu ust. § 2881 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občansky zákoník“).

III. Termín konaní soutěže

 1. 1. Soutěž bude probíhat 21.11.2023 od 08:00 do 11:00.
 2. 2. Soutěž se uskuteční na území České republiky.

IV. Podmínky účasti v soutěži

 1. 1. Soutěž je určena fyzickým osobám, které žijí nebo mají bydliště na území České republiky a jsou spotřebiteli ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
 2. 2. Do losovaní bude zařazen automaticky každý účastník, který splní následující podmínky Soutěže:
  • Odpoví správně a všechny tři soutěžní otázky v znění:
   1. 1. Kde všude má T-Mobile Czech Republic (Partner) svoje centrály?
   2. 2. Která barva je barva T-Mobile Czech Republic (Partner)?
   3. 3. Slovak Telekom je největší slovenský poskytovatel jakých služeb?
  • Vyplní formulář soutěže, který bude zveřejněný během online vysílání během konference „Online Jobfair“ prostřednictvím QR kódu zveřejněného Partnerem ve videospotu.
 3. 3. Soutěže se nemůže zúčastnit osoba:
  • a) která je v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi a/nebo Partnerovi, jakož i osoby blízké této osobě, jak je tento pojem definován v ust. § 22 Občanského zákoníku; nebo
  • b) vůči které má Partner nesplacenou pohledávku (včetně pohledávky na zaplacení jistoty za cenu poskytnutých nebo požadovaných služeb nebo zboží nebo jiné finanční jistoty); nebo
  • c) které Partner v souladu s ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, omezil nebo přerušil poskytování služeb elektronických komunikací.

Pokud se ukáže, že výherce soutěže je jednou z osob uvedených v písmenech a), b) nebo c) tohoto odstavce, nemá tato osoba na výhru nárok, výhra jí nebude udělena a propadá ve prospěch náhradního výherce.

Účastník Soutěže současně výslovně souhlasí s tím, že Organizátor či Partner je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. Občanského zákoníku bezplatně jeho jméno a příjmení ve svých komunikačních materiálech (a to zejména na webových stránkách a/nebo sociálních sítích věnovaných Soutěži, jakož i webových stránkách a/nebo sociálních sítích Organizátora a Partnera) a dále souhlasí s pořizováním obrazových a zvukových záznamů své osoby v souvislosti s touto soutěží a prezentací těchto záznamů (a to zejména na webových stránkách a/nebo sociálních sítích věnovaných Soutěži, jakož i webových stránkách a/nebo sociálních sítích Organizátora a Partnera).

V. Výhra

 1. 1. Výhrou je iPhone 14 128 GB v hodnotě 949,- € s DPH
 2. 2. Losováni výherce/ů proběhne dne 22.11.2023 Do losovaní bude zařazený každý účastník, který splnil všechny podmínky Soutěže.
 3. 3. Organizátor vylosuje ze všech účastníků, kteří splní všechny podmínky Soutěže, jednoho výherce, který získá cenu uvedenou v článku V. bodu 1 tohoto Statutu. V případě, že se výherce neohlásí, budeme losovat jednoho náhradního výherce. Losovat se bude náhodným výběrem.
 4. 4. Bude-li výhercem osoba mladší 18 let nebo osoba s omezenou svéprávností, bude výhra předána jejímu zákonnému zástupci (popř. opatrovníkovi) po prokázání oprávnění zástupce jednat jménem zastoupeného výherce.
 5. 5. Výsledky losování a výherce budou zveřejněny do 3 pracovních dnů od losování na webových stránkách Organizátora https://www.promiseo.sk/external/jobfaire/vyherca-sutaze za předpokladu úspěšného kontaktování výherce. Nebude-li možné zkontaktovat se s výhercem, tohle neposkytnutí součinnosti způsobuje zánik práva na výhru a výhra propadá ve prospěch vylosovaného náhradního výherce podle principu posloupnosti vylosování náhradního výherce.
 6. 6. Každý výherce má právo odmítnout výhru.
 7. 7. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu předmětu výhry, o čemž se zavazuje informovat účastníky nejpozději 1 pracovní den před dnem losování, a to formou oznámení o změně výhry, které bude zveřejněno na internetových stránkách https://www.promiseo.sk/external/jobfaire/zmena-vyhry. v časti věnované Soutěži. Výhru není možné vyplatit v penězích.

VI. Odevzdání výhry

 1. 1. Organizátor Soutěže vybraným výhercům doručí výhru kurýrem na náklady Organizátora po předchozí dohodě s výhercem Soutěže o datu a místě doručení. Výherce Soutěže potvrdí doručení výhry podpisem písemného protokolu o převzetí výhry. V případě, že z důvodu objektivní nemožnosti předání výhry výherci Soutěže (např. nemožnost kontaktovat výherce Soutěže, odmítnutí převzetí výhry výhercem Soutěže) nebude výhra výherci Soutěže předána, propadá výhra ve prospěch náhradního výherce. Zaslání výhry do zahraničí není možné. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu formy předání výhry.

VII. Daně

 1. 1. Podle ust. § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jsou od daně z příjmů osvobozeny ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, ceny ze sportovní soutěže s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním, a to v hodnotě nepřevyšující 10.000 Kč.

VIII. Zpracovaní osobních údajů

 1. 1. Ochrana osobních údajů účastníka Soutěže je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. 2. Účastník bere na vědomí zpracování svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, korespondenční adresa, název školy a města Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z účasti v Soutěži, dále za účelem předání či doručení výhry v soutěži a za účelem propagace Soutěže.
 3. 3. Účastí v Soutěži udělují účastníci Organizátorovi a Partnerovi jako správcům podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle článku VIII. odst. 2 tohoto Statutu pro marketingové účely Organizátora a Partnera Soutěže, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a zasílání informací o marketingových kampaních Organizátora a Partnera Soutěže, zasílání obchodních nabídek informací o jakýchkoli produktech nebo službách, včetně newsletterů nebo jiných reklamních či marketingových materiálů, prostřednictvím elektronické pošty.
 4. 4. Osobní údaje účastníků budou Organizátorem a Partnerem zpracovávány po dobu maximálně 2 let od data jejich poskytnutí v souladu se zveřejněnými Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách Organizátora: https://www.promiseo.sk/external/jobfaire/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju.
 5. 5. Správcem osobních údajů je Organizátor a Partner. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na adrese: viktoria.margitova@promiseo.com.
 6. 6. Zpracováním osobních údajů účastníka může Organizátor a Partner pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Nezbytné osobní údaje mohou být Organizátorem a Partnerem předány externímu dopravci a osobám podílejících se na dodání jednotlivých výher.
 7. 7. Poskytování a zpracování osobních údajů je dobrovolné. Účastník Soutěže bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Organizátora soutěže o změně ve svých osobních údajích.
 8. 8. Účastník má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů tato práva: (i) požadovat přístup ke svým osobním údajům, (ii) na opravu svých osobních údajů, (iii) na výmaz svých osobních údajů, (iv) na omezení zpracování svých osobních údajů, (v) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, (vi) na přenositelnost svých osobních údajů, (vii) podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

IX. Odpovědnost organizátora a partnera soutěže

 1. 1. Na výhru není právní nárok. V souladu s Občanským zákoníkem se nelze výhry domáhat, a to ani soudní cestou. Organizátor ani Partner nehradí žádné náklady, které účastníkům vznikly v souvislosti s jejich účastí v Soutěži nebo výhrou v Soutěži. Organizátor a Partner soutěže neodpovídají za újmu vzniklou v souvislosti s nesprávnými údaji uvedenými účastníky Soutěže, ani v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřevzetím, vzdáním se nebo nevyužitím výhry. Organizátor a Partner neodpovídají za funkčnost telefonních linek, e-mailových účtů a zařízení, poštovních služeb ani za jakékoli plnění, které není přímo provozováno Organizátorem nebo Partnerem. Organizátor a Partner soutěže neodpovídají za případnou ztrátu, poškození nebo zničení výhry nebo nesprávné doručení výhry způsobené nepřesnou poštovní adresou a doručením poštovní zásilky na adresu výherce. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem převzetí výhry. Organizátor a Partner soutěže neodpovídají za žádné škody v souvislosti s užíváním výher.

X. Závěrečná ustanovení

 1. 1. V případě pochybností o dodržení pravidel Soutěže rozhodne o dalším postupu Organizátor a vyhrazuje si právo změnit tento Statut a/nebo podmínky Soutěže po vyhlášení Soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž zkrátit, pozastavit nebo zrušit. Jakoukoli změnu podmínek Soutěže nebo zkrácení, pozastavení či zrušení Soutěže oznámí Organizátor na svých internetových stránkách https://www.promiseo.sk/external/jobfaire/zmena-statutu.
 2. 2. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit splnění všech podmínek Soutěže ze strany účastníků a také právo na:
  • a) možné vyloučení účastníka z účasti v Soutěži z důvodu nedodržení podmínek Soutěže;
  • b) nepřiznání práva na výhru, pokud se Organizátorovi nepodaří úspěšně kontaktovat výherce v souladu s tímto Statutem;
  • c) nepřiznaní práva na výhru, pokud si výherce cenu nevyzvedne a/nebo odmítne převzít;
  • d) nepřiznaní práva na výhru v případě, že bude dodatečně zjištěno nedodržení některé z podmínek Soutěže (poté, co byl účastník určen jako výherce v souladu s těmito pravidly), nejpozději však v okamžiku předání výhry;
  • e) předání jiné ceny výherci, která je kvalitativně a hodnotově podobná ceně uvedené v článku V. tohoto Statutu;
  • f) náhradní výhra může byť i jiného druhu resp. charakteru, než je výhra podle článku V. tohoto Statutu.
 3. 3. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Organizátorem Soutěže. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.